Bảo Trì Máy Photocopy

BẢO TRÌ MÁY PHOTOCOPY - KÝ HỢP ĐỒNG DÀI HẠN

 

          Bảo trì máy photocopy có lợi ích gì?


- Bảo trì máy photocopy thật sự không tốn quá nhiều chi phí xong lợi ích mà một dịch vụ bảo trì tốt, đúng chuẩn, bài bản sẽ mang lại lợi ích rất lớn về mặt chi phí cũng như hiệu quả cho người sử dụng.

- Bảo trì máy photocopy làm tăng chất lượng bản chụp và vận hành của máy, bảo đảm máy duy trì hoạt động liên tục để phục vụ công việc cho khách hàng, tiết giảm số lượng vật tư thay thế.

          Bảo trì máy photocopy khi nào thích hợp nhất?

- Máy photocopy là loại máy hiện đại, có cấu tạo về cơ khí, điện tử, quang điện, điện cơ,…và có độ chính xác cao, vì thế sau một thời gian dài không được bảo trì sẽ làm suy giảm chất lượng hình ảnh, ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, chất lượng hình ảnh cao, máy hay bị kẹt giấy, máy bị lem, mờ và sọc đen mà do không bảo trì gây nên.

Sau khi ký hợp đồng bảo trì với Ánh Sao Việt khách hàng sẽ được:

 •  Kiểm tra, bảo dưỡng cân chỉnh và vệ sinh máy định kỳ vào 1 ngày được ấn định hàng tháng
 •  Đến kiểm tra, sửa chữa vào bất cứ khi nào máy gặp trục trặc.
 •  Cho khách hàng mượn máy khác đang trong tình trạng hoạt động tốt khi cần nhiều thời gian cho công việc sửa chữa.
 •  Cung cấp cho khách hàng những tư vấn - hướng dẫn sử dụng máy cần thiết.
 •  Giám định chi tiết và báo giá vật tư, linh kiện (cần thay thế) chính phẩm với mức giá ưu đãi cho Khách Hàng.

 

Qui trình bảo trì máy photocopy được thực hiện tại văn phòng của Quý khách bao gồm các bước sau:

 • Kiểm Tra Tình Trạng Máy Hiện Tạ
 • Thông báo cho Khách hàng biết lý do về sự có mặt của mình.

BẢO TRÌ PHOTO

Qui trình bảo dưỡng máy được thực hiện tại văn phòng của Quý khách bao gồm các bước sau:


1/ Kiểm Tra Tình Trạng Máy Hiện Tại :

Thông báo cho Khách hàng biết lý do về sự có mặt của mình.

Thăm hỏi khách hàng về tình trạng hoạt động máy trong thời gian vừa qua. Ghi nhận ngay thông tin Khách hàng vừa mới cho biết (Nếu có).
Chụp thử 1 bản copy để đánh giá tình trạng máy; Nếu máy có vấn đề thì phải thông báo ngay cho người quản lý máy hoặc Lãnh đạo phòng ban ngay tại vị trí đặt máy nắm được hiện trạng của máy và phải giải thích ngay cho Khách hàng về sự cố trên. (Nếu bản chụp bình thường thì bắt đầu tiến hành bảo dưỡng máy).


2/ Tiến Hành Qui Trình Kỹ thuật Bảo Dưỡng Máy:

 • Vệ sinh hệ thống lấy hình (Around Drum), đồng thời kiểm tra chất lượng vật tư. (Đổ mực thải nếu có).
 • Trống (Drum), gạt, hộp từ hoặc PCU Unit các “Sensor”. Sau đó lắp đặt lại.
 • Vệ sinh bộ phận sấy mực (Fusing Unit).
 • Kiểm tra và vệ sinh : Ru lô sấy, Rulô ép, Các đầu cò tách giấy, lò xo…vv. Sau đó lắp đặt lại.
 • Vệ sinh hệ thống nạp giấy bản gốc :
 • Vệ sinh bộ bánh xe nạp giấy. (Nếu có DF).
 • Mở gương nạp bản gốc để làm vệ sinh sạch bụi “Buồng quét ảnh”. (Nếu thấy dơ), sau đó lắp gương lại.
 • Chùi mặt gương nạp bản gốc; Chùi sạch bề mặt “Transport Belt” hoặc “Platen cover sheet” (Nếu không có DF).
 • Vệ sinh hệ thống nạp giấy bản sao chụp :
 • Vệ sinh bộ bánh xe nạp giấy.
 • Vệ sinh làm sạch bụi trong khay chứa giấy.
 • Vệ sinh bộ bánh xe nạp giấy khay tay; Vệ sinh khay tay.
 • Vệ sinh toàn bộ vỏ máy.
 • Cân chỉnh lại máy đến khi bản chụp đạt chất lượng. (Giữ lại 2 bản : 01 bản giao Khách hàng; 01 bản kẹp chung vào phiếu công tác để chứng minh kết quả công việc)
 • Kiểm tra kỹ lại lần cuối trước khi bàn giao : vị trí khổ giấy các khay giấy, dụng cụ trong quá trình bảo dưỡng, ốc vít trong quá trình tháo ráp…….
  3/ Bàn Giao Và Nghiệm Thu :

Ghi nhận đầy đủ thông tin vào phiếu công tác; Ghi nhận rõ để thông báo tới Khách hàng về tình trạng máy trong “Tương lai gần”, giải thích rõ cho Khách hàng hiểu. (Như vật tư sắp hết tuổi thọ, hoặc một số đề xuất nếu có như chất lượng giấy, độ ẩm môi trường đặt máy, nguồn điện, sử dụng kim gút trong quá trình sao chụp, tình trạng có nhiều chuột, …….vv). Trong trường hợp cấp thiết và quan trọng đề xuất với Lãnh Đạo phòng : “Làm văn bản gởi đến Khách hàng”.
Ký nhận bàn giao và nghiệm thu giữa Kỹ thuật viên và Khách hàng vào phiếu công tác. Trong trường hợp có đề xuất thì phải yêu cầu Khách hàng ký thêm vào ngay sau dòng đề xuất. (Để tránh các hiểu lầm giữa hai bên sau này).
Cảm ơn và chào K/hàng ra về. Nhớ không quên câu nói : “Bất cứ lúc nào Quý khách có yêu cầu xin vui lòng gọi ngay cho chúng tôi theo số Điện Thoại có dán trên máy”.

            

Ngoài  dịch vụ sửa máy photocopy, Cty Ánh Sao Việt còn cung cấp các dịch vụ khác như:

+ Sửa máy photocopy.

+ Cho thuê máy potocopy.

+ Thay mực máy photocopy, nạp mực máy photocopy, bơm mực máy photocopy. 

+ Đổi máy photocopy

+ Bảo trì máy photocopy

+ Bán máy photocopy giá rẻ, bán máy photocopy chính hãng.

 BẢO TRÌ MÁY PHOTO CÁC LOẠI

HÃY NHẤC MÁY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BẢO TRÌ MÁY PHOTO, LỰA CHỌN SẢN PHẨM PHÙ HỢP NHẤT,
CÓ GIÁ ƯU ĐÃI TỐT NHẤT CHO QUÝ KHÁCH HÀNG

 

MAINTENANCE OF PHOTOCOPY MACHINE - SIGNED LONG TERM CONTRACT


 

          Maintenance of copiers have any benefits?

- Maintenance of photocopiers really does not cost too much, and benefits that a good, standard and methodical maintenance service will bring great benefits in terms of cost as well as efficiency for users.

- Maintenance of photocopiers increases the quality of copies and operation of the machine, ensures that the machine maintains continuous operation to serve the work for customers, reducing the number of replacement supplies.

          Maintenance copiers when most appropriate?
- Photocopiers are modern machines with mechanical, electronic, photovoltaic and electromechanical structures, etc., and have high accuracy, so after a long time without maintenance, their quality will be degraded. images, greatly affect longevity, high image quality, paper jams, smudged, blurry and black stripes that are caused by no maintenance.

After signing a maintenance contract with Anh Sao Viet customers will be:
 Regularly check, maintain and clean the machine on a monthly date
 Come check and repair whenever the machine has a problem.
 Lending to another customer who is in good working condition when it is time to repair.
 Provide customers with advice - instructions for using the machine needed.
 Detailed inspection and quotation of genuine materials and components (in need of replacement) with preferential prices for customers.
 

The photocopier maintenance procedure performed at your office includes the following steps:

Check Current Machine Status
Inform the Customer of the reason for his presence.
MAINTENANCE PHOTO

The machine maintenance procedure performed at your office includes the following steps:


1 / Checking Current Machine Condition:

Inform the Customer of the reason for his presence.

Visiting customers about the status of machine operation in recent times. Record immediately information that the Customer has said (If any).
Take 1 snapshot to assess the status of the device; If the machine has a problem, it must immediately notify the machine manager or the leader of the unit right at the location where the machine knows the status of the machine and must immediately explain to the Customer about the problem. (If the snapshot is normal, start performing maintenance.)


2 / Carry out Machine Maintenance Technique Process:

Clean the imaging system (Around Drum), and check the quality of supplies. (Refill the waste toner if any).
Drum, pad, magnetic box or PCU the "Sensor". Then reinstall.
Clean the fusing unit.
Testing and cleaning: Drying roller, Roller, Paper separator, spring, etc. Then reinstall.
Clean the original paper feed system:
Clean the paper feeding wheel set. (If there is DF).
Open the document mirror to clean the "Photo booth" dust. (If dirty), then reinstall the mirror.
Wipe the mirror to load the original; Clean the surface of the "Transport Belt" or "Platen cover sheet" (Without DF).
Clean the photocopying system:
Clean the paper feeding wheel set.
Clean and dust in the paper tray.
Clean the bypass tray; Clean the hand tray.
Clean the entire case.
Recalibrate the machine until the quality is good. (Keep 2 copies: 01 to hand over the customer; 01 copy to be attached to the working card to prove the work result)
Double-check for final time before handing over: the position of paper sizes of paper trays, tools during maintenance, screws during disassembly …….
3 / Handover and Acceptance:
Fully recorded information in the work ticket; Record clearly to inform customers about the status of the machine in the "near future", explain clearly to customers to understand. (Such as supplies nearing end of life, or some suggestions if there are such as paper quality, environment humidity, machine, power, using needles during copying, the situation with many mice, ……. etc.). In urgent and important cases, please propose to the Department Leader: "Make a written request to the Customer".
Sign the delivery and acceptance between Technicians and Customers on the worksheet. In the event of a proposal, the Customer must be signed immediately after the proposal. (To avoid misunderstandings between the two parties later).
Thanks and salute K / goods out. Remember not to forget the saying: "Any time you have a request please call us immediately at the phone number posted on the machine".

            

In addition to copier repair service, Anh Sao Viet Company also provides other services such as:

+ Repair photocopy machine.
+ Potocopy machine for rent.

+ Replace copier ink, refill copier ink, pump copier ink.

+ Change copiers

+ Maintenance of photocopiers

+ Selling cheap copiers, genuine photocopiers.

 MAINTENANCE OF PHOTO CAMERAS

PLEASE CLICK TO US FOR PHOTO CONSULTING, CONSULTING THE BEST PRODUCT,
HAVE BEST PRICE FOR CUSTOMERS

Đăng Ký Được Giảm Giá 10%